قطع درخت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • «کهور ایرانی»، میراث تخریب شده جنوب

    /درختان در معرض خطر انقراض/

    «کهور ایرانی»، میراث تخریب شده جنوب

    گونه کهور ایرانی یکی از سازگارترین گونه‌های موجود در مناطق بیابانی است که به دلیل حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مناطق جنگلی مطالعه و توسعه این گونه با ارزش باید در اولویت قرار گیرد. این گونه در گذشته گسترش‌گاه وسیع اما گسسته‌ای را شامل می‌شده است اما در حال حاضر تنها مناطق محدودی از آن باقیمانده است.