شرکت مهندسی فرآیند و انرژی فران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کاربردهای صنعتی فرایند اسمز معکوس

    کاربردهای صنعتی فرایند اسمز معکوس

    شناسایی فرایند اسمز معکوس به عنوان یک کشف علمی کاربردی به سیصد سال گذشته برمی گردد. ولی ارزشمندی این فرایند در دهه های اخیر با صنعتی سازی فرایند اسمز معکوس برای شیرین سازی آبهای شور برای تأمین آب آشامیدنی، صنعتی و کشاورزی مشهود شده است.