• تنفس در وضعیت قرمز طی ۲۴ روز

    تنفس در وضعیت قرمز طی ۲۴ روز

    کیفیت هوای تهران در بیشتر روزهای دی ماه آلوده گزارش شده است همچنین طی ۱۳ روز از یک ماه اخیر تهرانی‌ها در وضعیت قرمز هوا را تنفس کردند.

تاپ سه محیط زیست