• برای تشخیص محرمانه و رایگان "ایدز" به کجا باید مراجعه کرد؟

    برای تشخیص محرمانه و رایگان "ایدز" به کجا باید مراجعه کرد؟

    رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تمام مراحل اخذ تست اچ آی وی در نهایت محرمانگی صورت می‌گیرد، در عین حال بر اهمیت شناسایی به موقع بیماران تاکید کرد و گفت: با تشخیص زودهنگام بیماری و شروع درمان، نه تنها فرد عمر طبیعی خواهد داشت، بلکه قابلیت انتقال بیماری به دیگران نیز نزدیک به صفر می‌شود.

تاپ سه سلامت