• دستورالعمل بهداشتی آزمون دکتری اعلام شد

    دستورالعمل بهداشتی آزمون دکتری اعلام شد

    بر اساس دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی آزمون دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فاصله صندلی داوطلبان در این آزمون یک متر تعیین شده است.

تاپ سه صنفی، فرهنگی