• تومورهای سرطانی پنهان در شهرها

    تومورهای سرطانی پنهان در شهرها

    کلانشهرها الگوی رشدشان بیشتر از اجتماعات انسانی، به تومورهای سرطانی شبیه شده است، و ظاهرا متولیان شهرسازی تنها راهکاری که به نظرشان می رسد، خراشیدن و سوراخ کردن شهر با احداث اتوبان و تونل و زیرگذر و روگذر، فقط و فقط برای سریع تر طی کردن مسیر و نه کوتاه تر کردن آن، است. نتیجه این می شود که ساکنان اصلی تهران اتومبیل ها هستند و انسانها تنها ضمایمی هستند که به اتومبیل ها و موتورسیکلت ها چسبیده اند. این دیدگاه بابک انالو - کارشناس هنری و هنرمند معمار - است که در یادداشتی، به بررسی معضل کلانشهری چون تهران پرداخته و در پایان، راه حلی هم پیشنهاد کرده است.

تاپ سه فرهنگ عمومی