• بازدید از نمایشگاه‌های هنری با تعیین وقت قبلی

    بازدید از نمایشگاه‌های هنری با تعیین وقت قبلی

    همزمان با اجرای طرح محدودیت های کرونایی در شهرها با وضعیت قرمز از اول آذر ماه، برخی از گالری ها نیز بنا بر تصمیم شخصی به تعطیلی رضایت دادند و تعداد زیادی هم با هماهنگی قبلی همچنان امکان بازدید حضوری را فراهم کرده اند.

تاپ سه تجسمی و موسیقی