• سه‌شنبه / ۷ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۳:۲۹
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 99110704903
  • خبرنگار : 71505

با پیشنهاد رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران به تصویب رسید؛

استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین برای محلات کمتر توسعه یافته و اقشار محروم و آسیب پذیر تهران

استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین برای محلات کمتر توسعه یافته و اقشار محروم و آسیب پذیر تهران

پیشنهاد استفاده از ظرفیت خیرین در تامین و ارائه خدمات همگانی و عام المنفعه با اولویت محلات کمتر توسعه یافته، اقشار محروم و آسیب دیدگان اجتماعی که از سوی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ارائه شده بود به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

به گزارش ایسنا، مجید فراهانی در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با ارائه این پیشنهاد گفت: طی ﻧــﯿﻢ ﻗــﺮن اﺧﯿــﺮ، ﺷﻬﺮﻧﺸــﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣــﻪ رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮔﺴــﺘﺮده ﺷــﻬﺮی را ﻓــﺮاﻫﻢ آورده اﺳــﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ ای ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ در ۳۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ و ﮐـﺎﻧﻮن‌ﻫـﺎی رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟﻬـﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑـﺎ آﺳـﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸـﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ وظیفه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰﮔـﺮا، ﺟـﺪاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨـﯽ ﻫـﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯽرﯾﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎی ﻣوﺛﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و در واﻗﻊ، ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﻓﻘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه (ﻓﻘﺮ) و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی آن ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد، اﻣـﺮوزه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی افزود: در واﻗﻊ، فقر ﭘﺪﯾﺪه‌ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗـاﻣﯿﻦ آن ﻧﺎﺷـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی است که ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ را دارای ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﺎرز و آﺷﮑﺎری می‌کند؛ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣـﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ.

وی ادامه داد: ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳـﻮده و ﻓﻘﯿﺮﻧﺸـﯿﻦ و ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘـﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ از مهم‌ترین ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫـﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﺎﯾـﺎن کرده‌اﻧـﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘـﺮ، رﺷـﺪ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﻀـﺎﯾﯽ آن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی آﻣﺎری و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ برای ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت آن اﺳﺖ.

فراهانی ادامه داد: ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی و ﺑﺴـﻂ ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻓﻘﺮ، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﯿﮑﺎری، اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎذب، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤـﻼت و ﭘﻬﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﺟﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی، ﮐﺎﻟﺒـﺪی و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤـﻼت و ﻧـﻮع ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺮی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎﺳـﺖ.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻓﻘﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده‌اﻧـﺪ، تاکید کرد:  ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺒﻌـﺎت و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾـﺰان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ‌اﻧـﺪ؛ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﻬـﻢ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻓﻘـﺮ و ﺗﺒﻠـﻮر ﻓﻀـﺎﯾﯽ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎﺳـﺖ زﯾـﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان، اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾـﺰان و ﻣـﺪﯾﺮان در ﻣﺤـﻼت ﺷـﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، موارد زیر را می‌توان در کاهش فقر شهری موثر دانست.

فراهانی ادامه داد: تاﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی خیرین شهر  و ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ‌ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی و ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ کردن زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان،  ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﯿﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ،  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی اﻋﻢ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و... ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح روﯾﮑﺮد ﻣﺴﻮوﻻن از ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣساﻟﻪ ﻓﻘﺮ و اﯾﺠﺎد دﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه واﻗﻊ‌ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑـﺎ تاﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮی اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻟﺒﺪی و... ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و... در ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸـﯿﻦ ﺑـﺮای ﺑﻬـﺮه‌ﻣﻨـﺪی ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻼت از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺷﺄن اﯾﻦ ﻣﺤﻼت از این جمله است.

به گفته وی، باید ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬـﺖ درﯾﺎﻓـﺖ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣـﺆﺛﺮ صورت بگیرد. همچنین باید از ﺗﻮان ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻣﺮ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎﻟﺒﺪی آﻧﻬﺎ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨـﺪه و اﺷـﺘﻐﺎل ﮐـﺎذب در ﻣﺤـﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸـﯿﻦ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒـﺪی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺤﻼت بهره ببریم.

وی تصریح کرد: بر همین اساس و به منظور استفاده از ظرفیت خیرین در تامین و ارائه خدمات همگانی و عام المنفعه با اولویت محلات کمتر توسعه یافته ، اقشار محروم و آسیب دیدگان اجتماعی طرحی به منظور سامان بخشی استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین در شهر ارائه شده است. ۳۸ درصد عدم تحقق بودجه داریم و تا انتهای آذر ماه تنها ۶۲ درصد محقق شده و کثیری از فعالیت های شهری به خصوص در عرصه توسعه پروژه ها و فعالیت های خیرخواهانه همگی قطع شده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد:  مسئله فعال کردن سرمایه گذاری در چنین شرایطی و جلب مسئولیت اجتماعی و مشارکت خیرین شهر تهران به خصوص برای محلات کمتر توسعه یافته و اقشار محروم بسیار مهم است به همین دلیل طرحی پیشنهاد شده که با تصویب آن کمک می شود در کمیسیون های ذیربط اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد استفاده از ظرفیت خیرین در تامین و  ارائه خدمات همگانی و عام المنفعه با اولویت محلات کمتر توسعه یافته ، اقشار محروم و آسیب دیدگان اجتماعی، به منظور سامان بخشی استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین در شهر با ۱۶ رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.