طلبه همدانی

کل اخبار:1
  • داغی که هنوز تازه است

    داغی که هنوز تازه است

    صبح شنبه ۷ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مصطفی قاسمی روحانی ۴۶ ساله همدانی به هنگام خروج از حوزه علمیه، از پشت به ضرب دوگلوله توسط ضارب به قتل رسید. او امام جماعت مسجد حاج کربعلی بود و در حوزه علمیه دامغانی به عنوان مسئول کتابخانه فعالیت می کرد.