• چاه‌هایی که جان زمین را می‌گیرند

    /گزارش/

    چاه‌هایی که جان زمین را می‌گیرند

    خشکسالی‌های پی‌درپی، کمبود نزولات جوی، گرمی هوا، استفاده‌های غیرفنی و غیراصولی، نیاز شدید مناطق به آب «اعم از شرب و بهداشت، کشاورزی، صنعت و ...» استحصال بی‌رویه و نیز مصرف بی‌رویه از منابع تحت‌الارضی و در یک کلمه کمبود منابع آبی محرک اصلی برای برخی از اشخاص به‌منظور استفاده غیرمجاز از منابع تحت‌الارضی شده و به همین خاطر با معضل حفاری چاه‌های غیرمجاز و نیز بهره‌برداران غیرمجاز از منابع مجاز روبرو هستیم که پرونده‌های زیادی نیز در این خصوص در محاکم دادگستری مطرح است.

تاپ سه استان ها