• «خائیز»؛ تقابل دستان خالی با شعله‌های سرکش

    «خائیز»؛ تقابل دستان خالی با شعله‌های سرکش

    آتش حدود سه روز پیش در منطقه حفاظت شده خائیز به دلیل عوامل انسانی آغاز شد و به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات همچنان ادامه دارد. هر چند که نیروهای محلی تا پای جان مشغول اطفای آتش سرکش‌ شده هستند اما شدت آتش از توان دست‌های خالی بیشتر است.

تاپ سه محیط زیست