• آموزه‌های کرونایی برای خودمراقبتی و دیگر مراقبتی در دانش آموزان

    در حاشیه کرونا و آموزش و پرورش

    آموزه‌های کرونایی برای خودمراقبتی و دیگر مراقبتی در دانش آموزان

    مدیرکل اسبق امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شاید به اندازه همه تلاش‌هایی که در طول 12 سال صورت می‌گیرد تا دانش‌آموزان به اهمیت رعایت نظافت، خودمراقبتی، دیگر مراقبتی و ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی پی ببرند به اندازه این ایام کرونایی موثر نبوده باشد گفت: خوب است تا از رهگذر این اتفاق، مناسبات نظام تعلیم و تربیت با نظام سلامت، بهداشت، ورزش، رسانه و غیره بازبینی و اصلاح شود.

تاپ سه آموزش و پرورش