• کارآمدترین باتری‌های سال ۲۰۱۹

    کارآمدترین باتری‌های سال ۲۰۱۹

    در سال ۲۰۱۹، باتری‌های گوناگونی ابداع و ارائه شده‌اند که کارآیی‌های قابل توجهی دارند و می‌توانند عملکرد ابزار خود را بهبود ببخشند.

تاپ سه علم و فناوری جهان