• مالیات خانه‌های خالی سنگین تر می شود؟

    مالیات خانه‌های خالی سنگین تر می شود؟

    بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه های خالی این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می شوند.

تاپ سه عمران و اشتغال