• مصرف بنزین سوپر کاهش یافت

    مصرف بنزین سوپر کاهش یافت

    طبق اعلام مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی و بین‌راهی، پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، میزان مصرف بنزین سوپر تاحد قابل توجهی کاهش یافته است.

تاپ سه انرژی