• عبور از روزهای کرونایی با کتاب و ادبیات

    عبور از روزهای کرونایی با کتاب و ادبیات

    شاعری از بیدل و دیگری از حافظ می‌گوید، طنزنویسی داستان کوتاه می‌نویسد و کتاب‌دوستان به یک‌دیگر کتاب معرفی می‌کنند تا دست در دست ادبیات با یک‌دیگر از روزهای کرونایی عبور کنند.

تاپ سه ادبیات و کتاب