• وقتی هنرمند نمی‌تواند جامعه را تسلی دهد

    علیرضا لبش مطرح کرد

    وقتی هنرمند نمی‌تواند جامعه را تسلی دهد

    علیرضا لبش که معتقد است هر اتفاقی می‌افتد، بیشتر از آن خانواده‌، هنرمند است که داغ‌دار و بدحال می‌شود، می‌گوید: ما به هنرمندانی قوی که بتوانند جامعه را تسلی دهند نیاز داریم، اما وقتی هنرمند خودش ضعیف شده است دیگر کسی برای تسلی‌ دادن نمی‌ماند.

تاپ سه ادبیات و کتاب